آیا می دانید سولزر 50 سال قبل از کجا شروع کرد؟

این ویدئو سولزر را در سال 1930 نشان می دهد ویدوئویی جذاب که گویای محتواهای زیر می باشد

1.صحبت کردن در امور مهندسی ممنوع بود!
2.خوردن مشروبات الکلی بین کارگران کارخانه سولزر.........
3.عملیات فورجینگ در 50 سال قبل دراین کارخانه را باید دید
4.سولزر درآن سالها چگونه واقعا توانسته موتورهای دیزل به این بزرگی را ماشینکاری و مونتاژنماید
5.فقط باید دید که چگونه 4 نفر به کمک یک آچار بزرگ، مهره ای به بزرگی یک دست را سفت می کنند
6.در این فیلم خواهید دید که سولزر چگونه 50سال قبل قطار و کشتی ساخته است
7.چگونه محصولات به این عظمت را به مشتریانش تحویل می داد.
8.چگونه سولزر شروع به بازاریابی محصولاتش در سایر کشورها را شروع کرد
9.در انتها خواهید دید که کارگران چگونه بعد از اتمام کار به خانه می روند.